Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1.1 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty", "Administrator" - "My". Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.2 Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

1.3 Dane osobowe podawane podczas rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.4 Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: adres e-mail, adres IP.

1.5 Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na powiadomieniach push.

§2 Przetwarzanie Danych
2.1 Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.

2.2 Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2.3 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@presetto.com

2.4 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

2.5 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

2.6 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2.7 Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

2.8 Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

2.9 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

W wypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności, jest on przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę Dotpay działającą pod adresem 30-552 Kraków ul. Wielicka 72 (dotpay.pl). Dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Administrator nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

§3. Pliki cookies
3.1 Witryna https://presetto.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.2 Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy DressCloud.pl - B&K Berne s.c. w celu optymalizacji działań.

3.3 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3.4 Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Regulamin

1. Opis presetto

1.1 presetto jest w części płatnym serwisem internetowym. Użytkownicy mogą w niniejszym serwisie internetowym nałożyć efekt komputerowy na swoje zdjęcia.

2. Zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych

2.1 Nasze Ogólne Warunki Handlowe (w dalszej części określane w skrócie „AGB“ ) znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszelkich działań przeprowadzanych w ramach serwisu internetowego presetto pomiędzy nami a naszymi użytkownikami.

2.2 Dokonując rejestracji jako użytkownik presetto, nasz klient akceptuje przedmiotowe AGB. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków AGB w każdym momencie i bez podania przyczyn. Nasi użytkownicy są przez nas powiadamiani o wszelkich zmianach. W przypadku dalszego korzystania z naszych usług, zgodę na zmienione AGB uważa się za udzieloną.

3. Informacje ogólne

3.1 Uczestnictwo i rejestracja w presetto jest możliwa na całym świecie.

3.2 Nasi użytkownicy akceptują sytuację, że stuprocentowa dostępność naszej strony internetowej może nie być zagwarantowana ze względów technicznych. Nie można wykluczyć krótkotrwałych awarii. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian oferowanych usług.

4. Rejestracja i zakończenie

4.1 Uczestnictwo w serwisie presetto wymaga dokonania bezpłatnej rejestracji przez naszych użytkowników. Rejestracja jest bezpłatna. Odbywa się ona poprzez założenie konta użytkownika i akceptację AGB,

4.2 Podczas rejestracji nasi użytkownicy dokonują wyboru hasła i zapewniają, że nie będą ujawniać danych dostępowych i będą je chronić przed nieupoważnionym i bezprawnym dostępem osób trzecich.

4.3 Nasi użytkownicy mogą w każdej chwili zakończyć uczestnictwo w presetto bez podania przyczyn.

5. Obowiązki użytkownika

Nasi użytkownicy zapewniają w trakcie rejestracji, że korzystają z presetto wyłącznie w ramach umownych i ustawowych postanowień nie naruszając praw osób trzecich i zobowiązują się zwłaszcza:

nie naruszać praw do używania znaków zastrzeżonych osób trzecich, takich jak prawa autorskie, prawa znaków towarowych, prawa patentowe lub wzory użytkowe i przemysłowe lub reklamowe, oferować lub rozprowadzać towary ustawowo chronione i wykorzystywać inne chronione treści, nie będąc do tego upoważnionym umową lub ustawą.

nie przeprowadzać działań innego rodzaju lub ataków na system komputerowy, które mogą prowadzić do zakłóceń, blokady, nadpisań lub zmiany naszego portalu lub nadmiernego obciążenia naszej infrastruktury.

nie wgrywać zdjęć z logo/znakiem wodnym innych portali/stron. Akceptujemy logo/znak wodny należący do Użytkownika.

6. Blokada/wypowiedzenie/usunięcie konta użytkownika przez presetto

6.1 W przypadku naruszenia przez naszego użytkownika postanowień AGB lub podjęcia działania, które może nadwyrężać wizerunek, zaufanie i/lub interes presetto lub jest sprzeczne z dobrym obyczajem lub prawem, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego wypowiedzenia, zablokowania użytkownika i skasowania wszelkich, sprzecznych z prawem lub umową treści bez prawa do odszkodowania.

6.2 W przypadku blokady użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji.

6.3 W przypadku blokady konta użytkownika, skasowania wprowadzonych treści, jak również zawieszenia usług, jesteśmy uprawieni do usunięcia wszelkich wprowadzonych danych i zdjęć bez prawa do odszkodowania.

7. Brak prawa do zwrotu

Po wykonaniu płatniej usługi przerobienia zdjęć przez presetto, wyklucza się zwrot i związane z tym prawo zwrotu pieniędzy.

8. Postępowanie reklamacyjne usług płatnych

Użytkownik może skierować do Usługodawcy reklamację w szczególności gdy usługi płatne przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres hello@presetto.com
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji

9. Odpowiedzialność presetto

9.1 Jeżeli zgodnie z ustawowymi postanowieniami musimy odpowiadać za szkodę, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

9.2 Wyklucza się odpowiedzialność wykraczającą poza powyższy zakres w przypadku lekkiego niedbalstwa, nietypowej szkody, utraconego zysku, szkody związanej z brakiem, szkód bezpośrednich i pośrednich.

9.3 Nie przejmujemy ponadto odpowiedzialności za niezgodne z prawem ingerencje osób trzecich i wszelkie szkody, które powstają ze szkodą dla użytkownika na skutek naruszenia postanowień AGB przez innych naszych użytkowników.

10. Zwolnienie

Użytkownik przejmuje wszelkie, powstałe na skutek naruszenia praw osób trzecich stosowne koszty naruszenia prawa i zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód. Użytkownik udostępni nam niezwłocznie wszelkie informacje w przypadku żądania osoby trzeciej, które są niezbędne do weryfikacji dochodzonych wobec nas roszczeń i w przypadku naruszania naszych praw.

11. Ochrona danych

Przestrzegamy postanowień polskiej ustawy o ochronie danych osobowych w każdorazowo obowiązującym brzmieniu i nie udostępniamy danych osobowych i informacji osobom trzecim.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia poczynionych z nami uzgodnień wymagają formy pisemnej, dotyczy to również dodatkowych porozumień umownych.

Nieważność bądź niemożność zastosowania poszczególnych postanowień AGB nie narusza obowiązywania i możliwości zastosowania pozostałych postanowień. W takim przypadku każde nieważne bądź niezastosowalne postanowienie zostaje zastąpienie postanowieniem obowiązującym i stosowalnym, które jak najbliżej odpowiada sensowi i celowi nieważnego bądź niezastosowalnego postanowienia . Dotyczy to również odpowiednio luki w regulacji AGB.

12.2 Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy naszymi użytkownikami i nami znajduje zastosowanie prawo polskie z wyłączeniem norm międzynarodowego prawa prywatnego lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

12.3 Miejscem wykonania zobowiązania jest Kraków. O ile bezwzględnie obowiązujące, inne postanowienia nie stoją temu na przeszkodzie, uzgadnia się rzeczowo właściwy sąd w Krakowie.

Impressum

presetto jest usługą od:
DressCloud.pl - B&K Berne s.c.
Skośna 13A, 30-383 Kraków, Polska
REGON: 382869354
NIP: 382869354